Troens opphav og kilde er Guds Ord, Ham Selv.

Troens opphavsmann og fullender – Jesus Kristus

Bibelen forteller oss at troen kommer av det en hører og det en hører kommer ved Guds Ord (Romerne 10,17). ”Men mange av dem som hørte Ordet, kom til tro” (Ap.gj. 4,4). Etter at troen har kommet inn i vårt hjerte ved Guds eget Ord, skal vi fortsette å leve og vandre i tro. Et liv av, ved og i Guds Ord er grunnvollen for troens liv og vandring. Hovedhensikten med Bibelen er ikke å gjøre oss flinke i historie, eller til dyktige teologer. Heller ikke er den gitt for at vi skal ha kjennskap til Gud. Bibelen er gitt for å skape tro i våre hjerter. Slik at vi ved troen kan komme inn i fellesskap med Gud og lære Ham å kjenne. ”Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.” (Joh.17,3). Det er forskjell på kjennskap til en person, og det å kjenne en person personlig. Johannes forteller oss at de tegnene Jesus gjorde, og som er beskrevet i Johannes evangelium, er skrevet for at vi skal tro at Jesus Kristus er Guds Sønn (Joh,20,31). Paulus gir Timoteus det vitnesbyrdet at det er en ekte tro han har i sitt hjerte (2.Tim.1,5). Videre skriver Paulus at han (Timoteus) helt fra barndommen av, har ”kjent de Hellige skriftene, som har kraft i seg til å gjøre vis til frelse, ved troen på Herren Jesus Kristus (2.Tim.3,15). Uten åpenbaringen av Jesus Kristus, blir bibelen fort en historiebok, uten makt til å forvandle våre liv. Bare se på fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid. De hadde lest datidens bibel fra de var barn av, og de kunne skriftene utenat, men Jesus fortalte dem at de ikke hadde Guds Ord eller liv boende i seg. Hvorfor ikke? Fordi de ikke tok imot Jesus Kristus og trodde Hans Ord. ”Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg. Men dere vil ikke komme til Meg så dere kan ha liv” (Joh.5,39-40). Det er når Guds Ord får vise oss hvem Jesus er og vi tar imot Ham, at det har oppnådd sin hensikt. Det er når vi mottar Jesus Kristus som Guds Sønn og vår Frelser, at livet i Ordet, tilflyter våre hjerter. Det er ut ifra Jesus Kristus, troen går ut og tilflyter våre hjerter. Etter et mektig helbredelsesunder, der Peter og Johannes hadde helbredet en mann som hadde vært lam fra mors liv av, finner de det nødvendig og forklare folkemengden, om hvordan mannen var blitt frisk (Ap.gj.3,11 ff.). Peter svarer da på denne måten: ”Og ved troen på Hans navn har Hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja troen som kommer ved Ham, har gitt ham full helse framfor dere alle” (Ap.gj.3,16). Det var altså ingen egenprodusert tro, en kraftanstrengelse, der Peter og Johannes ”prøvde” sitt ytterste for å tro, som gjorde underverket. Det var rett og slett at den tro som kommer ved Jesus Kristus, den tro som bor i Ham, som var tildelt Peter og Johannes, som en gave. Denne troen handler ikke om kvantitet, styrke eller størrelse, men om kvalitet, at det er Guds type tro.

Jesus Kristus er Skriftens endelige oppsummering, sammendrag og endemål. Han er hovedsannheten i Bibelen og uten at vi tar imot Jesus Kristus som Guds Sønn, så kan vi ikke få del i det (evige) livet som Skriften taler om. ”For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem (Israelsfolket). Men ordet som de hørte, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i deres hjerter.” (Hebreerne 4,2).

Vi kan bare fullføre vår kristne trosvandring med å ha blikket festet på vår Herre Jesus Kristus, Han som i Hebreerbrevet blir kalt ”troens opphavsmann og fullender” (Hebreerne 12,2). Han er det evige Livs Ord, som var fra evighet, og som ble mennesket Jesus Kristus, som vandret rundt omkring i Israel. Troen (den troende) finner kun hvile når den kommer til Jesus Kristus. Da trenger vi ikke mer. Vi vet med overbevisning at Han vil ta seg av alle våre behov, alt vi trenger til, både fysisk, åndelig og materielt. ”Emmausvandrerne” ble refset av Jesus fordi de var så trege til å tro det Skriftene og profetene hadde talt. Skriftene talte nemlig om Ham Selv, Jesus Kristus, og alt Han måtte lide. Så begynte Han å fortelle om alt som var skrevet om Ham i skriftene, profetene og loven. Da de senere kom til Emmaus inviterte de Jesus inn til seg. Der under måltidet bryter Jesus brødet, og da går det virkelig opp for dem, hvem som har vandret med dem på veien. Hemmeligheten til troens overbevisning er Jesus Kristus, at vi åpner våre hjerter for Ham og lar Ham dele Sitt Ord med oss. Det skaper tro!