Vårt trosgrunnlag

Dee frie evangeliske forsamlingers trosgrunn

1.1.1 De Frie Evangeliske Forsamlingers trosgrunn

Vi tror:

 • På Den treenige Gud: Gud Fader, Guds Sønn og Gud Den Heilage Ande
 • På Guds Sønn, Jesu Kristi unnfangelse ved Den Heilage Ande
 • At han blei født av jomfru Maria
 • At han hadde ein syndfri natur og derfor også et syndfritt liv
 • På hans forsoningsdød
 • På hans seierrike oppstandelse
 • På hans triumferende himmelfart
 • På hans yppersteprestlige teneste i den himmelske helligdom
 • At han kommer igjen. Fyrst for å henta menigheten – sin brud, deretter som konge for Israel, opprettelsen av fredsriket – tusenårsriket på jord
 • På Dei Hellige Skrifter Bibelens guddommelighet, inspirasjon og autoritet 2.Tim 3:16-17, 2.Pet1:20-21
 • På rettferdiggjørelse ved troen åleine, uten lovgjerninger, i kraft av Jesu Kristi død og oppstandelse. Rom 3:28, Rom5:9, Rom 4:25
 • At Kristus Jesus er blitt vår helliggjørelse, og nødvendigheten av at som kristen, jage etter helliggjørelse 1.Kor 1:30, Hebr 12:14, 1.Tess 4:7
 • På evangeliets lære om dåp ved full neddykkelse, etter at ein er kommet til troen på Jesus Kristus. Rom 6:4, Mark 16:16
 • På ein dåp og fylde med Den Heilage Ande og dei åndelige gåver til eigen og menighetens oppbyggelse. Apg. 1:5, 1 Kor 14:12
 • På Guds menighet som ein global einhet som til alle tider innesluttar Guds born over heile verda, og med lokale menigheter, kvar den enkelte har sin tilhørighet med tenester og ansvar. Hebr 12:23, Apg 2:42, Gal 6:2, Joh 1:12
 • På muligheiten til å falle ut av nåden, og ved forkastelse av evangeliet, bli dømt til evig fortapelse. Gal 5:4, Heb 3:12, 2.Tess 1:8-9
 • At bornet allerede fra unnfangelse er inkludert i Jesu Kristi forsoningsdød, – at Guds rike hører det til. Mark 10:13-14
 • At det er menighetens oppgåve gjennom kristen omsorg, og ved undervisning i Guds ord, bevare borna for Kristus og gjere dei sterke slik at dei i alle livssituasjoner halder fast ved troen på Kristus. 2.Tim 3:14-15
 • At heile menigheten er kalt til å forkynne evangeliet til tro og omvendelse heime og i andre land