Den rettferdige skal leve ved TRO

 

Hebreerne 10,38 forteller oss at det viktigste elementet i en kristens liv er ”tro”. Ikke bønnene, ikke gudstjenesten, bibellesingen eller gode gjerninger, men TRO. Uten tro vil all bibellesing, bønn, gudstjeneste og gode gjerninger kun framstå som tom religionsutøvelse, som aldri vil kunne behage Gud (Hebr.11,6; Lukas 18,10-14; Hebr.4,2; Gal.5,2). Døde gjerninger, som kun kan døyve vår dårlige samvittighet, men som aldri kan gjøre den rein (Hebr.9,14). Framfor alle ”ytre” ting, var Paulus ute etter hvordan det stod til med Tessalonikerne`s tro (1.Tess.3, 5 (v.2, 6, 7, 10)).

”Den rettferdige skal leve ved tro”
Framfor alle ting er hele bibelen gitt oss for at vi skal få og ha tro på og til Gud (Joh.20,31; 2.Tim.3,15; Rom.10,17; AG 2,40-41 (4,4; 8,12; 15,7-9; 16,14-15; 17,11-12). Først komme til tro, og deretter leve ved tro.
All sann lære og kunnskap om Gud, lære om rett og galt, fred med Gud, glede og velsignelser følger alle i troens fotspor. Forstand, visdom og gode gjerninger er alle frukter av TROEN. Hebreerne 11,3 sier ”Ved tro forstår vi…”, og Asaf opplevde at han ”…grunnet på hvordan dette var å forstå, sto det bare smertefullt for mine øyne – helt til jeg gikk inn i Guds helligdom og forstod hva som venter dem…” (Salme 73,16-17). Når Jesus ble spurt om hva de kunne gjøre for å gjøre Guds gjerninger, svarte Han dem ”Dette er Guds gjerning, at dere tror på Ham som Gud har sendt” (Joh.6,29). Først og fremst er det TRO Jesus ønsker å se i våre liv, ikke gjerninger, kunnskap, lære etc.
Omvendelse og tro på Gud
Den kristnes grunnvoll sine to nederste steiner heter omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud (Hebreerne 6,1). Deretter kommer lære om… (diverse guddomlige sannheter). Det betyr at før all sann tro på Gud må det være en omvendelse fra døde gjerninger. Johannes, døperen, forkynte ”omvendelsens dåp til syndenes forlatelse” (Markus 1,4). Det betydde at han vendte folkets oppmerksomhet innover seg selv og deres egentlige behov. Han fikk dem til å se sitt eget hjerte og sin egen synd der, og det påtrengende behovet om frelse, ikke fra den ytre romerske okkupasjonsmakten, men fra hjertets onde herskermakt, nemlig synden. Jesu budskap var og er det samme ”Omvend dere og tro på evangeliet” (Markus 1,15). Før sann omvendelse og tro på Gud, må vi vite hva vi omvender oss fra, at vi har behov for en frelse(r). Tessalonikermenigheten fikk vitnesbyrdet at deres tro til Gud hadde nådd vidt ut (1.Tess.1,8), de hadde vendt seg fra avgudene og til Gud, for å tjene Ham, ”Den levende og sann Gud” (1.Tess.1,9). I Efesos vokste Herrens Ord sterkt og fikk makt, gjennom at mennesker kom til tro, og de bekjente og fortalte om sine gjerninger. De gamle bøkene som var brukt til trolldomskunster ble brent mens alle så på (AG 1918-20).
Sann omvendelse fra oss selv og alt vårt eget, og til Gud, er utgangspunktet for sann og ekte tro på Gud, men også troens vedvarende verk i oss.
Har vi ikke omvendt oss (fra materialisme, status, synd, avgudsdyrkelse etc), kan vi heller ikke oppleve Guds kraft i evangeliet, som vi blir oss til del gjennom tro.
La oss ydmyke oss for Gud, omvende oss fra alt det vi kaller ”vårt eget”, og få del i den tro, som har del i alt det Gud er og har gitt oss.
I Jesu navn, Amen!

 

Stord 02.10.15